Έκδοση οικοδομικών αδειών μικρής και μεγάλης κλίμακας στην Μύκονο. Η οικοδομική Άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις µμελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Οικοδομική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. διαμορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δένδρων κλπ. Εκδίδεται πλην εξαιρέσεων από τα αρμόδια πολεοδομικά Γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε στην Τοπική αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθμού.

Κάποιες  εργασίες δεν απαιτούν την έκδοση μίας κανονικής οικοδομικής αδείας αλλά την έκδοση μίας αδείας ‘μικρής κλίμακας’. Οι οικοδομικές εργασίες που μπορούν καλυφθούν με την έκδοση μίας άδειας μικρής κλίμακας αναφέρονται παρακάτω:

 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 m).
 • Περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Επισκευή στέγης.
 • Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν. 1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του Β.Δ./9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7,50 m και το ύψος της τα 2,00 m και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση Ε.Π.Α.Ε. ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος και εφόσον δε γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος (συμπεριλαμβάνει και την απαγόρευση κατασκευής περιμετρικού σενάζ απο οπλισμένο σκυρόδεμα).
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.τ.λ.) και εφόσον δε δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του Γ.Ο.Κ. ΄85.
 • Δοκιμαστικές τομές εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 • Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης με κεραμοσκεπή στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31-5-85 Φ.Ε.Κ. 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε τετραγωνικά (15 m2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00 m) εφόσον δε γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλινοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι τετραγωνικά (120 m2) και μία φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.
 • Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24/31-5-85 Φ.Ε.Κ. 270Δ, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
 • Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
 • Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 • Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην (+/-) 0,30 m από το φυσικό έδαφος.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση Ε.Π.Α.Ε. που μπορεί να χορηγείται μόνο βάση φωτογραφιών του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την Ε.Π.Α.Ε. η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,00 m) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ΄αρίθμ. 1945/134/17-1-2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 • Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση κανονικής οικοδομικής αδείας. Τo τεχνικό γραφείο μας, ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, αναλαμβάνει την έκδοση της οικοδομικής αδείας που απαιτείται σύμφωνα με τις οικοδομικές εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο έργο σας.