Menu

Τι ελέγχει η αστυνομία στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017. Άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:

1.  Αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση δηλώνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
2. Στην Αίτηση περιγράφεται λεπτομερώς η διεύθυνση της επιχείρησης  (οδός-αριθμός-περιοχή) και σκαρίφημα που φαίνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης της επιχείρησης.
3. Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία: α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του, β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας

Είναι πολύ σημαντική η τήρηση και ύπαρξη των αρχείων της νέας επιχείρησης (άρθρο 4, Απόφαση 16228/18-05-2017). Χωρίς αυτήν επιβάλλονται αρχικά πρόστιμα και στη συνέχεια καταργείται η γνωστοποίηση και κλείνει η επιχείρηση.

Περιλαμβάνει τα εξής:

• Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
• Σχεδιαγράμματα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.
• Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον Νόμο για χρήση του αντικειμένου της επιχείρησης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις)
• Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
• Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
• Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
• Το προβλεπόμενο παράβολο
• Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
• Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
• Το προβλεπόμενο παράβολο (φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης)
• Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
• Άδεια παράτασης μουσικής και γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής
• Παραστατικά της μουσικής του φορέα που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
• Άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει αέριο

Baristas

Όταν το κατάστημα είναι τροφίμων και ποτών (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει αυστηρά να διαθέτουν εργοδότης και προσωπικό:

 • Πιστοποιητικό υγείας
 • Βεβαίωση εκπαίδευσης στα τρόφιμα και ποτά (Βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.)
 • Διάγραμμα ροής
 • Καταλληλότητα νερού
 • Βεβαίωση για τα λάδια
 • Θερμοκρασία ψυγείων
 • Απεντόμωση-Μυοκτονία
 • Κατάλογος Προμηθευτών

Ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση είναι παλιά ή καινούργια για την αποφυγή παραβάσεων και προστίμων πρέπει να τηρεί τα παραπάνω. Η γνωστοποίηση δεν γίνεται πλέον σε κανένα φορέα παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών του TAXIS.

Bar

Μουσική
Καταργείται η άδεια μουσικής. Αντί αυτού ο επιχειρηματίας δηλώνει αν θα κάνει χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού́ με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής. Ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί́ να ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική́ αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού́ υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό́.

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί́ πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Χρήση κοινοχρήστου
Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4442/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου παραμένουν ως έχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας ( άλλα απαιτείται γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή/και της τροχαίας).

Σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Με αλλαγή́ φορέα είναι δυνατή́ και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού́ προηγουμένως καταβληθεί́ το ποσό́ του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί́ από́ τον προηγούμενο φορέα. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί́. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από́ το δήμο.

REQUEST A CALLBACK

grey office

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και επομένως, ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας υποστηρίξουμε είναι να κάνουμε μια αρχική συζήτηση για να μιλήσουμε για τις ιδέες σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη της επιχείρησης σας

 • Αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταστήματος
 • Κατασκευή και ανακαίνιση του χώρου του καταστήματος
 • Κατασκευή επίπλων, ειδικών μεταλλικών κατασκευών, εξωτερικών όψεων, επιγραφών
 • Εκτυπώσεις καταλόγων, μενού, αφισών, καρτών, αυτοκόλλητων, φακέλων
MK logo black

Τεχνικό Γραφείο –
Πλακωτά, Μύκονος
Τ.Κ. 84600

mk@mk-mykonos.gr
+30 22890 24459
+30 22890 22513
+30 6945 307622