Πρόγραμμα με χρηματοδότηση έως 50.000€ ανά πληγείσα επιχείρηση ετοιμάζει τις αμέσως επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με την μορφή της ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€..