“Δώρο” έως 50.000€ σε Τουρισμό και Εστίαση στην Μύκονο. Πρόγραμμα με χρηματοδότηση έως 50.000€ ανά πληγείσα επιχείρηση ετοιμάζει τις αμέσως επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με την μορφή της ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€ θα δοθεί υπό μορφή άμεσων χρηματοδοτήσεων ως κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα για Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που ήδη έχει «τρέξει» σε αρκετές περιφέρειες της χώρας (και φυσικά έχει γίνει ανάρπαστο) θα χρηματοδοτηθεί με τους αδιάθετους πόρους των Π.Ε.Π. και προβλέπει ότι η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 και με οροφή τις 50.000€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων ς, πρώτων υλών, των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, των ενοικίων, των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.
Ανάμεσα στους κλάδους που θα τύχουν της χρηματοδότησης είναι τα πάσης φύσης καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικ. Δωμάτια), η εστίαση, τα rent a car, οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, οι κλάδοι μεταποίησης (ζαχ/τεία, αρτοποιεία, κ.α.), αλλά και παροχής υπηρεσιών (ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές), καθώς τα λογιστήρια, δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, κλπ.

Τα 3 βασικά κριτήρια από τα οποία θα εξάγεται η βαθμολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι:
• Ο Κύκλος Εργασιών το 2ο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2020
• Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019
• Οι ΕΜΕ έτους 2019 (απασχολούμενο προσωπικό)

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στο ΠΣΚΕ, στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr, όπως και οι λοιπές προτάσεις που αφορούν προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακών.κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. 2289077113 και στο 6972 663434
e mail : kk@mk-mykonos.gr και k.katsoudas@gmail.com