Νέος τεχνικός κανονισμός για τα δίκτυα οπτικών ινών εντός κτιρίων. Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διενεργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η επικαιροποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσον αφορά τις προδιαγραφές εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών εντός των κτιρίων.

Το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αποτελεί τροποποίηση της απόφασης του 2012 “Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού”.

Η απόφαση έχει τρία άρθρα, τα οποία προβλέπουν:

Το πρώτο θέτει το νέο πλαίσιο από την ορολογία για την εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σπίτι έως και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά υποδομή FTTH, έτοιμη για διασύνδεση με οποιοδήποτε δίκτυο παρόχου επιλέξει ο τελικός χρήστης.

Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στις εξαιρέσεις από τις διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις που ολοκληρώθηκαν έως 29 Φεβρουαρίου 2023, ειδικές κατηγορίες μνημείων ιστορικών κτιρίων.

Το τρίτο άρθρο προβλέπει ότι η  παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, στα  παραρτήματα της απόφασης ορίζονται οι επιπλέον απαιτήσεις για εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών για την υποστήριξη FTTH υποδομών σε νεόδμητα κτίρια

Πεδίο εφαρμογής

Όπως προβλέπεται σχετικά, σε όσα υφιστάμενα κτήρια ή συγκροτήματα κτηρίων κατασκευαστούν υποδομές, που θα παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα FTTH στους χρήστες τους, είναι υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης. Η εν λόγω μελέτη, λαμβάνοντας υπ’ όψη το μέγιστο πλήθος των εξυπηρετούμενων συνδρομητών και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα δίκτυο, που θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των πιθανών συνδρομητών με πλήθος οπτικών ινών.

Ως πιθανοί συνδρομητές ορίζονται όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της εγκατάστασης, σε ένα ή περισσότερα κτήρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, αποθήκες, κ.λπ.). Η μελέτη θα αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, παρά το ότι η κατασκευή του δικτύου μπορεί να γίνει σε φάσεις.

Τι προβλέπεται

Μεταξύ άλλων, στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων, θα εγκατασταθούν όλες οι σωληνώσεις, καλωδιώσεις, κατανεμητές και τερματικά, που προβλέπονται στην μελέτη σχετικά με τα οπτικά ευρυζωνικά δίκτυα. Όλα τα μέρη που θα εγκατασταθούν, θα φέρουν σήμανση και θα υποβληθούν σε ελέγχους και δοκιμές σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΚΕΔΗΕ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, ο τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής θα πρέπει να προβλεφθεί, ώστε να καλύπτει και τις επιπλέον ανάγκες του δικτύου πρόσβασης διανομής για τα οπτικά ευρυζωνικά δίκτυα.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 41020/819/15.10.2012 κοινής απόφασης “Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού” (Β΄ 2776)”

Στόχος της υπουργικής απόφασης είναι η επικαιροποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσον αφορά τις προδιαγραφές εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών εντός των κτηρίων.

Σχόλια επί του σχεδίου μπορούν να υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dir_edey@mindigital.gr.