45%-50% Η επιδότηση του νέου ΕΣΠΑ για τον τουρισμό. Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της κάθε επένδυσης να μπορεί να φτάνει από 25.000 έως 400.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν νέες τουριστικές επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας, δηλαδή ξενοδοχεία (20-50 κλινών), ενοικιαζόμενα δωμάτια (τουλάχιστον 20 κλινών), τουριστικά γραφεία, rent a car, εναλλακτικού τουρισμού, κλπ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημουργία θέσεων απασχόλησης.

Η προκήρυξη του προγράμματος, εκτιμάται ότι θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναλυτικά:

Επιλέξιμοι τομείς

 • α) Ξενοδοχεία με δυναμικότητα  20 έως και 50 κλίνες
 • β) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • γ) Camping
 • δ) Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
 • ε) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
 • στ) Τουριστικά γραφεία
 • ζ) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ
 • η) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • θ) Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • ι) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, κ.α.)

 Δικαιούχοι ενίσχυσης

 • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
  1. Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  2. Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα
  3. Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 80%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό)
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (έως 5% & μέχρι 15.000€))
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (έως 20%& μέχρι 4.000 €)

Σημαντικά σημεία

 Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 25.000,00 € έως 400.000,00€ .

 Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριμένης επιδότησης 

 Δυνατότητα χρήσης Escrow Account

 Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης