Επιδότηση για τα Transfer στον Τουρισμό. Οι υπηρεσίες «Οδική μεταφορά επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα» (ΚΑΔ 49.39.32.00)  και «Ενοικίαση πούλμαν με οδηγό -ΤΕΟΜ» (ΚΑΔ 49.39.31.00)  έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ»,  που προκηρύχθηκε και θα «τρέξει» μέχρις εξάντλησης των πόρων (400 εκ. €), ενώ συνεχίζεται και για το 2020.

Απαραίτητη προυπόθεση είναι οι επιχειρήσεις  να :

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (Να έχουν δηλαδή ιδρυθεί το 2016 και πριν).
  • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2019. (1 ΕΜΕ είναι 300 ημέρες εργασίας )
  • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (50%) με  ιδίους πόρους  ή/και δάνειο.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€,  ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται στο 50% .

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού  και μεταφορικών μέσων
  • εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας
  • αμοιβές για τεχνικές μελέτες και αμοιβές συμβούλων
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (μέχρι 30.000 €)

Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

Τα  βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης θα είναι o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων,  o τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 24459  [ ] κιν. 6972 663434

kk@mk-mykonos.gr