Συνεχίζεται και το 2020 η Εργαλειοθήκη, και μέχρι εξάντλησης των πόρων, η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ», που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών, υγείας, ενέργειας.

Στα αξιοσημείωτα και πρωτοποριακά του προγράμματος είναι πως η έγκριση των ηλεκτρονικών φακέλων γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που είναι 400 εκ. €!

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (Έχουν δηλαδή ιδρυθεί το 2016 και πριν).
β) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2019.
γ) καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (50% του προϋπολογισμού) με ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι :

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Ενέργεια

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Υλικά/Κατασκευές

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€, ανάλογα τον κλάδο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50% και θα φτάνει στο 65% αν υφίσταται εξαγωγική δραστηριότητα.
Επιλέξιμες δαπάνες:

  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • μεταφορικά μέσα
  • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας προϊόντων
  • αμοιβές για τεχνικές μελέτες και αμοιβές συμβούλων
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι δαπάνες από την έναρξη της προκύρηξης δηλαδή από την αρχή του 2018.
Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης θα είναι o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (έως 3), o τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, oι ιδιωτικές επενδύσεις της τελευταίας 3ετίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 22513 / κιν. 6972 663434

kk@mk-mykonos.gr