Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού. Ο βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος Μανιός, γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αριθ. 58175/23-05-2017 (ΦΕΚ 1819/Β’/25-05-2017), με θέμα: «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Πιο συγκεκριμένα, αφορά τις περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου, Καλύμνου, Ρόδου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας.Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, όπως π.χ. νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών, και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:

α) η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων

β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και δράσεις δικτύωσης-εξωστρέφειας-καινοτομίας

δ) δράσεις ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι η περίοδος 2017-2020, με δυνατότητα παράτασης για μία τριετία και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι του ύψους των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Οι φορείς υλοποίησης των έργων δύνανται να είναι όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και λοιποί οικονομικοί, επαγγελματικοί και άλλοι φορείς.

Η ένταξη έργων στο πρόγραμμα και η χρηματοδότησή τους προϋποθέτει τη σύνταξη και υποβολή από τους δυνητικούς δικαιούχους τεχνικών δελτίων έργου, σύμφωνα με τα υποδείγματα και τους όρους των εκάστοτε προσκλήσεων. Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπόψη της τεχνικής γραμματείας.