Υποβολές αιτήσεων στήριξης για βιολογικές καλλιέργειες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν από 24-01-2017 έως 22-02-2017, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενεργοί γεωργοί.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

·      Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

·      Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

·      Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

·      Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και οι δράσεις μετατροπής και διατήρησης σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με αροτριαίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες), ενώ οι δράσεις μετατροπής και διατήρησης σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών.

Η οικονομική στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Οι αρμόδιοι φορείς, τα κριτήρια ένταξης της εκμετάλλευσης, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου των αιτήσεων στήριξης και των αιτήσεων πληρωμής περιγράφονται στην συνημμένη πρόσκληση.

Κατεβάστε την αίτηση: pdf2